تاریخچه
از سال 1382 محققين علاقمند به انجام تحقيقات بنيادی و کاربردی در زمينه بيماری های خود ايمنی هسته اوليه تشکيل مرکز تحقيقات خودايمنی را بنيان گذاری نمودند. در اين هسته همکاران علوم پايه از رشته هايی چون ايمنی شناسی و بيوشيمی از يکسو و همکاران بالينی از رشته هائی چون روماتولوژی و نورولوژی از سوی ديگر نقش کليدی و اساسی را دارا بوده اند. همکاران مذکور با تشکيل جلسات منظم هفتگی، از يک طرف دلائل نياز به تشکيل قانونمند يک مرکز تحقيقات خودايمن را بررسی و از طرف ديگر همکاری های اوليه خود را در غالب طرحهای تحقيقاتی مشترک و پايان نامه های دانشجوئی آغاز نمودند. نتيجه برگزاری اين نشستها از يکسو مشخص شدن نياز کشور به ايجاد يک مرکز تحقيقات خودايمن به منظور مطالعه هدفدار و ارگانيزه بر روی اپيدميولوژی، اتيولوژی، بهبود روشهای تشخيصی و درمانی و راه اندازی روشهای مناسب پيشگيری از بروز بيماری های خودايمنی و از سوی ديگر اجراء و اتمام بيش از ده طرح تحقيقاتی مشترک و چاپ و submit نمودن چندين مقاله علمی در سطح ژونالهای بين المللی بوده است. به علاوه نسبت به تشکيل بانک اطلاعات بيماران مبتلا به SLE, RA و MS نيز اقدام شده و نمونه های بيولوژيک اين بيماران نيز تهيه و نگهداری شده است. پر واضح است که شکل گيری قانونمند مرکز تحقيقات خودايمنی به روند رو به رشد فعاليت های موجود کمک اساسی نموده و امکان گسترش فعاليـت ها و جذب ساير پژوهشگران علاقمند را نيز فراهم خواهد نمود. مدارک مربوط به هيت علمی موسس مرکز در سال 1385 به تاييد معاونت محترم تحقيقات و فن آوری وزارت مطبوع رسيدو موضوع در جلسه مورخ 18/9/85 کمسيون شورای گسترش وزارت مطبوع مطرح و پس از بررسی مدارک اعضاء هيئت علمی معرفی شده به تاسيس مرکز تحقيقات خود ايمنی موافقت اصولی بعمل آمد. همچنين درجلسه مورخ 10/8/88 شورای کسترش دانشگاههای علوم پزشکی مرکز با تاسيس مرکز تحقيقات بيماريهای خود ايمنی موافقت قطعی بعمل آمد.
 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مرکز تحقیقات بیماریهای خود ایمنی
تلفن:2357181-0711
ایمیل:adrc@sums.ac.ir