اولویتهای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای خود ایمنی

1- بيماريهاي روماتولوژيك (شامل SLE، بهجت و اسكلرودرما):

1-1- بررسي فاكتورهاي محلول و سلولي موثر بر بروز بيماريهاي روماتولوژيك.

1-2- بررسي فاكتورهاي ژنتيكي مرتبط با بروز بيماريهاي روماتولوژيك و فاكتورهاي ژنتيكي مشترك در بروز اين بيماريها.

1-3- ايمنوتراپي بيماريهاي روماتولوژيك با استفاده از عوامل بيولوژيك و غير بيولوژيك موثر بر سيستم ايمني.

2- بيماريهاي خود ايمن نورولوژيك:

2-1- بررسي فاكتورهاي محلول و سلولي موثر بر بروز بيماريهاي نورولوژيك.

2-2- بررسي فاكتورهاي ژنتيكي مرتبط با بروز بيماريهاي نورولوژيك و فاكتورهاي ژنتيكي مشترك در بروز اين بيماريها.

2-3- ايمنوتراپي بيماريهاي نورولوژيك با استفاده از عوامل بيولوژيك و غير بيولوژيك موثر بر سيستم ايمني.

3- بيماريهاي خود ايمن غدد (شامل ديابت تيپ يك):

3-1- بررسي فاكتورهاي محلول و سلولي موثر بر بروز بيماريهاي خود ايمن غدد.

3-2- بررسي فاكتورهاي ژنتيكي مرتبط با بروز بيماريهاي خود ايمن غدد و فاكتورهاي ژنتيكي مشترك در بروز اين بيماريها.

3-3- ايمنوتراپي بيماريهاي خود ايمن غدد با استفاده از عوامل بيولوژيك و غير بيولوژيك موثر بر سيستم ايمني.  

 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مرکز تحقیقات بیماریهای خود ایمنی
تلفن:2357181-0711
ایمیل:adrc@sums.ac.ir