برنامه استراتژیک "مرکز تحقیقات بيماريهای خود ايمنی" دانشگاه علوم پزشکی شيراز1386-1392 
 
 
   رسالت مرکز Mission) )
        ما به عنوان اولين "مرکز تحقيقات بيماريهای خود ايمنی" در کشور و منطقه، تلاش مستمر گروهي در جهت:
-        تعميق و توسعه امکانات و فضای پژوهشی در عرصه های آموزشی و بهداشتی- درمانی، در حوزه بيماريهای خود ايمنی
-    توليد اطلاعات جديد به منظور ارتقاء آگاهی و ارائه اطلاعات لازم از چگونگی پراکنش بيماريهای خود ايمنی، علل بروز آنها و چگونگی مقابله با آنها و همكاری فعال در بالا بردن
     موقعيت علمي كشور در مجامع بين المللي درخصوص بيماريهای خود ايمنی
-    مشاركت فعال در كاهش وقوع morbidity و  mortality‌بيماريهای خود ايمنی و افزايش كيفيت زندگي اين بيماران را با عنايت به قشر آسيب پذير و محروم از طريق انجام تحقيقات پايه ای، كاربردی و بالينی
-        افزايش همكاري های بين گروهی با مراكز علمی- پژوهشی ملی و بين المللی، را رسالت و وظيفه انسانی و ملی خود می دانيم.
   لیست نقاط قوت (Strenghts)
1- انگیزه بالا برای تحقیق در زمینه بيماريهای خود ايمنی
2- فضای فيزيكی مناسب پذیرش بیماران و وجود مراکز referral در بيمارستانهای تابعه دانشگاه
3- تربیت رزیدنت تخصصی و فوق تخصصی در گروههای بالينی مرتبط با "مرکز تحقيقات بيماريهای خود ايمنی"
4- تربيت دانشجويان کارشناسی ارشد و Ph.D. در گروههای علوم پايه مرتبط با "مرکز تحقيقات بيماريهای خود ايمنی"
5- منابع انسانی متخصص علاقمند و حضور اساتيد صاحب نام و متبحر در داخل و خارج از کشور
6- وجود مراکز تحقیقاتی متعدد در گرایش هاي مختلف پزشكی در داخل سازمان
7- پتانسيل ارتباط با مراکز علمی و محققين داخلی و خارجی
 
   لیست نقاط ضعف (Weaknesses)
1- بار و فشار بالای کار درمانی در مراکز referral موجود در بيمارستانهای تابعه
2- هماهنگی داخل سازمانی
3- مدیریت بودجه و نداشتن رديف بودجه ای و پرسنلی مستقل
4- ارتباط مطلوب  با سایر مراکز وموسسات ذی ربط در داخل و خارج كشور
5- نيروي انسانی وابسته (كارشناس تحقيق)
6- کمبود تجهيزات مناسب آزمايشگاهی و تحقيقاتی
7- فضای فيزيکی مناسب جهت انجام تحقيقات و نگهداری نمونه های بيولوژيک
8- کمبود امکان شرکت اعضاء هيات علمی در کارگاههای آموزشی خارج از کشور
   لیست فرصت ها( Opportunities)
1- حمایت مالی افراد خیر وNGO ها از مرکز تحقیقات
2- دسترسی به شبکه بهداشت منسجم
3- تنها مرکز تحقیقات بيماريهای خود ايمنی در کشور
4- امکان بهره گیری از امکانات سایر مراکز تحقیقاتی
5-وجود دوره های تحصيلات تکميلی در رشته های مختلف در دانشگاههای علوم پزشکی کشور
6- وجود افراد علاقمند پژوهش در زمينه بيماريهای خود ايمنی در گروههای مختلف بالينی و علوم پايه
7- حمايت مسئولين محترم دانشگاه، استان و دولت از مراكز تحقيقاتی تازه تاسيس
8- اولویت تحقیقات در زمینه بيماريهای خود ايمنی از نظر مسئولین استانی و کشوری با توجه به درگيری بيشتر زنان
9- دسترسی کامل به شبکه اينترنت جهت جستجوی متون و نزديکی به کتابخانه مرکزی دانشگاه
 
   لیست تهدیدات (Threats)
1- نوسانات سیاست های مدیران در امر پژوهش
2- پایین بودن بودجه تحقیقاتی
3- اولويت امر درمان و بهداشت در دانشگاه و عدم توجه مناسب به امر پژوهش
4- نبودن چارت سازمانی مستقل و رديف بودجه ای مستقل
5- عدم امکان تنبيه و تشويق مناسب کارکنان در مجموعه قوانين موجود
6- پيشرفت سريع تکنولوژی
7- وجود بستر نامناسب روابط علمی در سطح بين المللی
 
   موضوع های استراتژیک (Strategic Issues)
1-    جلب ظرفيت هاي پژوهشی مجموعه به خصوص نيروي انساني
2-    جلب تحقيقات بين بخشی، به ويژه تحقيقات مشترک علوم پايه با گروههای بالينی
3-    پررنگ نمودن پژوهش در گروههای بالينی
 
   اهداف کلان سازمان ((Goals
G1- افزايش توان و مهارتهاي پژوهشی اعضای مركز و ساير دانشجويان و اساتيد علاقمند به تحقيق در زمينه بيماريهای خود ايمنی و افزايش مشاركت آنان در امر پژوهش
G2-جلب مشاركت ساير بخش ها برای همكاری در برنامه های مركز
G3- ساماندهی سيستم ثبت اطلاعات دموگرافيک و بالينی بيماران
G4- ساماندهی سيستم نگهداری نمونه های بيولوژيک بيماران (شامل سرم و DNA)
G5- تجهيز و استفاده بهينه از آزمايشگاههای مركز در راستای فعاليت های پژوهشی در كنار ساير وظايف محوله
 
   اهداف راهبردی (Strategies)
SO
1حمايت از ثبت اطلاعات بيماران خود ايمنی: در راستاي (G3) و (S2)
2- بكارگيری و توانمند سازی منابع انسانی علاقمند: در راستای(G1,G2)و ( (O3,O4,O5,O6و (S1, S2, S3, S4, S5)
3- توسعه تحقيقات مرتبط با بيماريهای خود ايمنی: در راستای (,G3,G4G1,G2) و (O1,O2,O4,O5,O6,O7) و(S1, S2, S3, S4, S5)
4- كمك به ارتقای سلامت جامعه از طريق تحقيقات: در راستای (G2) و((O1,O3,O6,O7 و (S1, S4, S6)
5- افزايش جذب پايان نامه های تكميلی: در راستای (G1,G2) و (O5, O6) و(S1, S2, S3, S4 )
6- محور قرار دادن برنامه استراتژيك تدوين يافته براي انجام فعاليت های آتی و ارزيابی عملكرد مركز: در راستاي G2))
7- انعكاس قابليت ها، برنامه ها و فعاليت های آتی مركز به مسئولين وساير افراد ذی نفع: در راستای(G2) و (O1, O4, O7, O8 ) و (S2, S3, S4, S5 )
WO
1- كاهش بار درمانی هيئت علمی محقق: در راستاي (,G3G2) و (O6) و (W1,W2)
2- افزايش و بكارگيری نيروی انسانی كارآمد: در راستای (G3,G4) و(O5,O6) و (W1,W2,W3,W5)
3- برقراری نظم اداری: در راستای (G2وG1) و ( O7) و (W2,W3)
4- تقویت روابط عمومی و ايجاد وب سايت مركز: در راستای ( G2وG1 ) و (O2,O4,O7,O8) و
(W2, W3)
5- افزايش جذب بودجه جهت توسعه تحقيقات مرتبط با بيماريهای خود ايمنی : در راستای (,G5G2) و ( (O1,O4,O7,O8و(W2,W3,W4,W6,W7)
ST
1- شركت فعال در شوراهای دانشگاهی و خارج دانشگاهی مرتبط: در راستای G2)) و (S4, S5, S6,) و (T1,T2,T3)
2- انعكاس برنامه های مركز به مسئولين: در راستای (G2) و(S4, S5, S6,) و (T1,T2,T3)
3- تلاش در جهت مستقل شدن مركز و اخذ مجوز قطعی:در راستای( G3,G2) و(S1, S3, S4, S6) و (T4)
4- تدوین محور های فعالیتی بخش های بالینی، آزمایشگاه، بخش های سرپایی و واحدهای تحقيقاتی مرتبط: در راستای (,G2  G3, G4, G5)
WT
1-    ارتقای كيفی نيروی انساني مركز تحقيقات: در راستای (G2وG3) و(T2, T3 ) و (W1,W2,W4)
2-    جذب كارشناسان كارآمد در امر تحقيق: در راستای(G2وG3) و (T4,) و ((W2, W5
3-    بهينه سازی ارتباطات با ساير مراكز: در راستای (G2وG3) و (T4) و (   (W1,W4,W5
4-    ساماندهی خرید تجهیزات و لوازم مصرفی مرکز: در راستای(G5)
   اهداف(Objectives)
Ob1: تبیین فعالیت های آتی و معرفی قابلیت ها و فعالیت های مرکز:  بر اساس استراتژی های SO1, SO7) , (WT3, WT4) , (WO3,WO4) , (ST1,ST3, ST4))
§   تدوین برنامه ریزی راهبردی (SP ) مرکز و محور قرار دادن آن برای فعالیت های آتی مرکز تا پایان سه ماهه اول سال86
§        تشکیل وب سایت تا آخر سال 1386
§        اطلاع رسانی عمومی در مورد نتایج تحقیقات مرکز در رسانه های جمعی منطقه تا پایان سال 87
§   تهیه حداقل 5 پمفلیت، کتابچه و جزوه آموزشی و تبلیغاتی مرتبط با بیماری های خود ايمنی در هر سال در طی سال های  1388 به بعد
Ob2: استفاده از نرم افزار و پرسنل مناسب  جهت ثبت اطلاعات بیماران : در راستای استراتژی های (WT1,WT2) , (WO2) , (SO1,SO2)
§        تهیه کامپیوتر و تجهیزات لازم تا آخر سال 86
§        تهیه پرسش نامه های مرتبط مورد نیاز تا آخر سال 87
§        وارد کردن اطلاعات به کامپیوتر از ابتدای سال 88
§        وجود حداقل یک نفر کارشناس جهت ثبت اطلاعات و ارائه آموزش های لازمه تا آخر سال 88
§        دسترسی محققین به اطلاعات بیماران از طريق شبکه های کامپيوتری از ابتدای سال 89
§        تشویق و تنبیه کارشناس مسئول براساس نتیجه کار از سال 88 و در طی سال های برنامه
Ob3: تصویب و اجرای طرح های تحقیقاتی : در راستای استراتژی هایSO3 ,SO4 ,SO5) (WO2) ,(ST1 ,ST2) ,(WT1 ,WT2 ,WT3) ,(SO1, SO2,
§   تصویب حداقل 5 طرح تحقیقاتی تا آخر سال 86 و سپس تصویب حداقل 10 طرح تحقیقاتی در هر سال در طی سال های برنامه
§   اجرای حداقل یک پروژه تحقیقاتی مشترک با سایر مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی از سال 1388 به بعد (در طی سالهای برنامه)
§        انجام حداقل سه طرح تحقیقاتی بین المللی ( اخذ گرانت ) یا کشوری تا پایان سال 90
Ob4: انتشار مقالات : در راستای استراتژی هایSO3,SO4,SO5),(WO2),(ST1),(WT1,WT2 , WT3))
§        انتشار حداقل 10 مقاله داخلی در هر سال طی سال های برنامه
§        انتشار حداقل 10 مقاله خارجی در هر سال طی سال های برنامه
§        ارائه مقاله به صورت پوستر و سخنرانی در 10کنگره داخلی و خارجی در هر سال در طی سال های برنامه
Ob5: تجلیل از پژوهشگران جوان : در راستای استراتژی های  ,(SO3 ), (WO4,WO5) (ST1,ST2,ST3,ST5)
§        در اولویت قرار گرفتن طرح های تحقیقاتی پژوهشگرانی که بیشترین امتیاز را برای مرکز کسب نموده اند.
Ob6: بکار گیری اعضای هیئت علمی علوم پایه در تحقیقات بالینی : در راستای استراتژی های (SO2,SO3,SO4) , ( WO1,WO2,WO5) , ( ST3) , (WT1,WT3)
§        استفاده از حداقل 4 هیئت علمی علوم پایه در تحقیقات بالینی در طی سال های برنامه
:Ob7جذب و بکار گیری اعضای هیئت علمی بالینی جدید : در راستای استراتژی های WT1,WT3) , (ST2,ST3) , (WO5,WO4) , (SO3,SO5) , (WO1)(
§    درخواست جذب و بکارگیری حداقل یک نفر هیئت علمی علوم پايه در سال 1388و1389 و دو عضو هیئت علمی علوم پايه در طی سال 1390
Ob8: شركت اعضای مركز در كارگاه های آموزشی و اعزام به فرصت های مطالعاتی و تهيه منابع مورد نياز علمی و دسترسی آسان به اينترنت : در راستای استراتژی های (SO2, SO3) WO2WO4) , (WT1,WT3)(
§        شرکت حداقل 3 عضو مرکز در کارگاههای آموزشی برگزار شده کشوری
§        خرید و تهیه حداقل 5 کتاب مرتبط با بيماريهای خود ايمنی در هر سال در طی سال های برنامه
§        خرید و تهیه حداقل پنج CD مرتبط با بيماريهای خود ايمنی در هر سال در طی سال های برنامه
§        معرفی حداقل یک عضو مرکز جهت شرکت در دوره فرصت های مطالعاتی 6-3 ماهه از سال 1389 به بعد
§        تهیه کامپیوتر های مورد نیاز (حداقل یک کامپیوتر در هر سال ) جهت دسترسی آسان به اینترنت در طی سال های برنامه
§        اتصال به اینترنت در تمام بخش های تابعه مرکز تحقیقات تا پایان سال 90
Ob9: راه اندازی آزمایشگاه پروتئوميکس تا آخر سال 1387: در راستای استراتژی های WO1, WO4,WO5) , (SO3,SO4) , (ST2,ST3) , (WT4))
0b10: توانمند سازی کارکنان آزمایشگاه پروتئوميکس از طریق برگزاری حداقل 3 دوره آموزشی و تشویق ، اطلاع رسانی و جذب حداقل یک کارشناس علاقمند تا پایان سال  87 : در راستای استراتژی های WT1,WT2) , (ST4 ), (WO2) , (SO2,SO3))
0b11: راه اندازی آزمايشگاه ايمنوتراپی بيماريهای خود ايمنی تا آخر سال 1388 : در راستای استراتژی های WO1, WO4,WO5) , ( SO3,SO4) , (ST2,ST3 ), (WT4))
0b12: توانمند سازی کارکنان آزمايشگاه ايمنوتراپی از طريق برگزاری حداقل 3 دوره آموزشی و تشويقی : در راستای استراتژی های WO1, WO4,WO5) , ( SO3,SO4) , (ST2,ST3 ), (WT4))
0b13: راه اندازی آزمايشگاه gene cloning تا آخر سال 1387 در راستای استراتژی های WO1, WO4,WO5) , ( SO3,SO4) , (ST2,ST3 ), (WT4))
0b14: توانمند سازی کارکنان آزمایشگاه gene cloning از طریق برگزاری حداقل 3 دوره آموزشی و تشویق ، اطلاع رسانی و جذب حداقل یک کارشناس علاقمند تا پایان سال  87 : در راستای استراتژی های WT1,WT2) , (ST4 ), (WO2) , (SO2,SO3))
 
 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مرکز تحقیقات بیماریهای خود ایمنی
تلفن:2357181-0711
ایمیل:adrc@sums.ac.ir