تجهیزات موجود در آزمایشگاههای مرکز

1- سانتريفيوژ يخچالدار

2- بن ماري 14 ليتري

3- ورتکس

4- دستگاه آب خالص ساز

5- سيستم IEF

6- ميكروسكوپ

7- الكتروفورز عمودي

8- هود سلولي 2

9- دستگاه اسپكتروفتومتر UV/Vis

10- انكوباتور شيكردار

11- نوکلئوفکتور

12- انكوباتور CO2

13- حمام بخار

14- پاور ساپلاي

15- فريزر80- درجه

16- اولترا سانتريفيوژ

17- دستگاه روتاري 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مرکز تحقیقات بیماریهای خود ایمنی
تلفن:2357181-0711
ایمیل:adrc@sums.ac.ir