آزمایشگاهها

1- آزمایشگاه پروتئومیکس و تولید لیپوزوم (327)

2- آزمایشگاه ژن تراپی، کلونینگ (327A)

3- آزمایشگاه استخراج DNA و بانک سلول (328)

4- آزمایشگاه کشت سلول (327B)

5- آزمایشگاه مولکولی (326)

 
 
  

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مرکز تحقیقات بیماریهای خود ایمنی
تلفن:2357181-0711
ایمیل:adrc@sums.ac.ir