آزمایشگاهها

1- آزمایشگاه پروتئومیکس

2- آزمایشگاه ژن تراپی و کلونینگ

3- آزمایشگاه تولید لیپوزوم

4- آزمایشگاه کشت سلول

5- آزمایشگاه مولکولی

 
 
  

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مرکز تحقیقات بیماریهای خود ایمنی
تلفن:2357181-0711
ایمیل:adrc@sums.ac.ir