مرکز تحقيقات بیماری های خودايمن به منظور مطالعه هدفدار و ارگانيزه بر روی اپيدميولوژی، اتيولوژی، بهبود روشهای تشخيصی و درمانی و راه اندازی روشهای مناسب پيشگيری از بروز بيماری های خودايمنی به عنوان اولین و تنها مرکز مطالعه بر روی بیماری های خود ایمن در سال 1386 تأسیس گردیده است.

 

Feature Slides

شروع به کار وب سایت مرکز تحقیقات بیماریهای خود ایمنی:
وب سایت مرکز تحقیقات بیماریهای خود ایمنی با همکاری کارشناسان این مرکز و معاونت پژوهشی دانشگاه ایجاد شده است. از شما همکاران و مراجعین گرامی این وب سایت دعوت می شود که با شرکت در نظر سنجی وب سایت، با ما همراه باشید و نظرات و پیشنهادهای خود را به ما اطلاع دهید.

affiliation مرکز تحقیقات بیماریهای خود ایمنی:
فارسی: مرکز تحقیقات بیماریهای خود ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
English: Autoimmune Diseases Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran 

 
همکاری علمی
در عصری زندگی می کنیم که متخصصان و پژوهشگران ناگزیر از برقراری ارتباط بیشتر و بهره گیری از پدیده «همکاری علمی» و روی آوردن به «تالیف مشترک» هستند، زیرا یک پژوهشگر در شرایط جدید نمی تواند به تنهایی تمام تخصص، مهارت، منابع و امکانات لازم برای فعالیت های پژوهشی را دراختیار داشته باشد. با همکاری علمی، مزایا و فواید زیادی در فعالیت های پژوهشی نصیب فرد پژوهشگر می شود (ادامه مطلب در سایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه)

مقالات جدید منتشر شده توسط "مرکز تحقیقات بیماریهای خود ایمنی":