کارشناسان

نوشین طاهری

پزشک عمومی
--------------------------------------
فرزانه تاکی
کارشناس آزمایشگاه کشت سلولی
--------------------------------------
ندا کمالی
کارشناس آزمایشگاه
مسئول وب سایت مرکز
-------------------------------------
محمد رضا ملک مکان
کارشناس آزمایشگاه مولکولی
-------------------------------------
عارفه رفیعی
کارشناس آزمایشگاه 
  
   
   

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مرکز تحقیقات بیماریهای خود ایمنی
تلفن:2357181-0711
ایمیل:adrc@sums.ac.ir